چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
ترجمه: گیتی خوشدل

این کتاب شامل چهار اثر از فلورانس اسکاول شین، نویسنده، آموزگار و خطیب نامی آمریکایی می‌باشد. این چهار اثر شامل:
1- بازی زندگی و راه این بازی:
«بیشتر مردم زندگی را یک پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است».
این اثر به بررسی قانون معنوی موجود در زندگی می‌پردازد. 
«هرآنچه آدمی در خیال خود تصویر کند، در زندگی نمایان می‌شود. برای پیروزی در بازی زندگی باید نیروی خیال‌مان را آموزش دهیم.کسی که به قوه تخیل خود آموخته باشد که تنها نیکی را تصویر کند و ببیند، خواهد توانست به همه مراد‌های بحق دلش برسد».
فلورانس اسکاول شین در این کتاب، به بررسی نقش ذهن نیمه‌هوشیار، شیوه شکل‌گیری آن و اثرگذاری آن بر زندگی می‌پردازد. او درباره قدرت آرزوها، کلام و ایمان در ساختن زندگی سخن می‌گوید.
در فصل بعد به قانون توانگری و شیوه دست‌یابی به آن می‌گوید. 
«اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است»
عناوین فصل‌های کتاب به این شرح می‌باشند:
بازی
قانون توانگری
نفود کلام
قانون عدم مقاومت
قانون کارما و قانون بخشایش
سپردن بار
عشق
شهود یا هدایت
بیان کامل نفس یا طرح الهی
تکذیب‌ها و تاکیدها
2- کلام تو عصای معجزه‌گرتوست
دومین کتاب در میان این آثار به نقش نفوذکلام می‌پردازد. «آدمی می‌تواند با یک حرکت عصای کلام خود، وضعیتی ناخوشایند را از میان بردارد». 
در این کتاب مجموعه‌ای از عبارت‌های تاکیدی برای توانگری، شادمانی، عشق، ازدواج، بخشایش، خرد، ایمن، از دست دادن، قرض، فروش، مصاحبه، هدایت، حمایت، حافظه، سلامت، سفر و ... ارائه می‌گردد. 
3- در مخفی توفیق
«همه می‌خواهند بدانند که چگونه در مخفی توفیق را بگشایند. برای هر انسانی توفیقی هست. هرچند که انگار این توفیق در پس در یا دیواری پنهان شده است. این دیوار، حصاری‌ست که در پیرامون خود بنا کرده‌ایم».
فصل‌های این کتاب:
در مخفی توفیق
خشت‌های بی‌کاه
و پنج‌تن از ایشان دانا بودند
چه انتظار دارید؟
بازوی بلند خدا
برسر چند راهی
از دریای سرخ خود چگونه می‌توان گذشت؟
پاسبان دروازه
راه فراوانی
محتاج به هیچ چیز نخواهم بود
با اعجاب بنگر
غنیمت خود را دریابید
نهرهایی در هامون
مفهوم باطنی سفیدبرفی و هفت کوتوله
4- نفوذ کلام
فصل‌های این کتاب:
حربه‌هایی که تو نمی‌شناسی
اینک شما را قوت می‌بخشم
قوی باش و نترس
جلال خداوند
آرامش و توانگری
فرصت بزرگ شما
زنهار مضطرب شوید
بی‌باکی
پیروزی و توفیق