1396/03/25 10:46

میمون پیر دستش را در نارگیل فرو نمی‌کند

در هندوستان، شکارگران برای شکار میمون، سوراخ کوچکی در نارگیل ایجاد می‌کنند، موزی در آن می‌گذارند و آنرا در خاک پنهان می‌کنند. میمون نزدیک می‌شود، دستش را به داخل نارگیل می‌کند و موز را می‌گیرد، اما دیگر نمی‌تواند دستش را بیرون بکشد زیرا که مشت‌اش از سوراخ نارگیل خارج نمی‌شود. بجای اینکه موز را رها کند، همینطور دربرابر چیز ناممکن می‌جنگد و بلاخره شکارچی می‌رسد و او را شکار می‌کند. 
بعد فکر کردم که در زندگی ما هم همین اتفاق می‌افتد. ما در پی دست‌یابی به چیزهای کم اهمیت، زندانی آنها می‌شویم. نمی‌فهمیم که از دست دادن آن چیز کوچک، چیزی بزرگتر یعنی آزادی را به ما می‌دهد. 
به دام می‌افتیم، اما از چیزی که به دست آورده‌ایم، دست نمی‌کشیم.

منابع :قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها
پائولو کوئلیو