1396/03/25 11:10

فتح اورست

ادموند هیلاری، اولین مردی بود که اورست، بلندترین قله جهان را فتح کرد. این عمل او با تاجگذاری ملکه الیزابت همراه بود و هیلاری، فتح خود را به او تقدیم کرد و به جایش، لقب «سر» گرفت.
سال قبل هم هیلاری کوشیده بود صعود کند، اما موفق نشده بود. با این وجود، انگلیسی‌ها متوجه تلاش او شدند و از او خواستند که برای مردم  سخنرانی کند.
هیلاری مشکلات‌اش را برای مردم گفت، و پس از تشویق حاضران، گفت که احساس ناکامی و ناتوانی می‌کند. اما بعد، ناگهان میکروفون را رها کرد، به تابلویی که مسیر حرکتش را مشخص می‌کرد نزدیک شد و فردا زد:
«کوه اورست! بار اول بر من پیروز شدی! اما سال دیگر تو را شکست می‌دهم، و دلیل‌اش خیلی ساده است: تو دیگر به اوجه ارتفاعت رسیده‌ای، اما من تازه دارم رشد می‌کنم».

از جملات اوست که: «این کوه‌ها نیستند که فتح‌شان می‌کنیم، ما موفق به فتح خودمان می‌شویم»

منابع :قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها
پائولو کوئلیو