1396/02/09 14:10

تولد زرافه

زرافه ایستاده می‌زاید و اولین اتفاقی که برای نوزادش می‌افتد این است که از ارتفاعی تقریبا 2 متری بر روی زمین سقوط می‌کند. وقتی می‌خواهد برای اولین بار روی پاهای خود بایستد، مادرش دوباره لگدی به او می‌زند تا بزمین بیافتد. این اتفاق چندبار می‌افتد تا اینکه بچه زرافه از ایستادن مایوس می‌شود.
در این زمان مادر دوباره به او لگد می‌زند تا از جا برخیزد و بار بعد دیگر او را به زمین نمی‌اندازد. زرافه مادر در همان لحظه اول زندگی به فرزندش تلاش ممتد برای ایستادن روی پای خودش را یاد می‌دهد. 

منابع :قصه هایی برای پدران، فرزندان، نوه ها
پائولو کوئلیو